top

سرمقاله

بهار ميشود


بهار از بيرون و در درون باز ميتابد، غنچه هاي پژمرده دل را پيام زنده شدن و تازه شدن ميرساند، تيره گي هاي ناشي از جنگ و خشونت را مي تاراند و رخوت باقي مانده از برتري خواهي و انحصار را از احساس و انديشه مي زدايد.
بي جهت نيست که شاعران، نقاشان و نغمه سازان و در مجموع همه مردم دلبسته بهار ميشوند، چون بهار به تعبير قرآن، يکي از آيات زنده شدن بعد از مرگ است.

ادامه مطلب...

شمارشگر

ما 90 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شماره مسلسل 3166

MTN

.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری می گوید که برخی از قوانین و اسناد تقنینی که در سال های گذشته توشیح شده، جوابگوی نیازمندی های ادارات دولتی نبوده و در برخی از موارد این قوانین زمینه ساز فساد اداری و سواستفاده ها می گردد.
عبدالقهار فرخ سیر، سخنگوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری روز دوشنبه (۲۳ حوت) در نشست خبری در کابل گفت:"برخی از قوانین و اسناد تقنینی ما که در سالهای گذشته توشیح شده جوابگوی نیازمندی های ادارات دولتی نبوده و در برخی از موارد، قانون خود زمینه فساد اداری و سو استفاده ها را فراهم میکند. با توجه به این اصل ما طرح های پیشنهادی را به وزارت عدلیه و نهادهای مربوط ارسال کردیم."
همچنین اداره عالی مبارزه با فساد اداری می گوید که از آغاز روند ثبت دارایی های مقامات وکارمندان بلند رتبه دولتی ۱۶هزار فرم توزیع شده که ازاین میان ۸هزار فورم آن را جمع آوری شده است.
وی افزود که برای مسوولان و کارمندان بلند رتبه دولتی در مرکز یکماه وقت دارند تا این فورم ها را خانه پری کنند و در ولایات سه ماه.
آقای فرخ سیر می گوید که دلیل تاخیر درروند ثبت دارایی های مقامات حکومتی جدید بودن پروسه و بی توجهی برخی از مقامات دراین پروسه است.
او گفت که اگر مقامات وکارمندان واجد شرایط دارایی های شان را به ثبت نرساند، اداره عالی مبارزه با فساد اداری آنان را به نهادهای عدلی وقضایی معرفی می کند.
آقای فرخ سیر افزود که اعضای کابینه حکومت افغانستان و والیان دارایی های شان را به ثبت رسانده اند اما یک تعداد از روسا و معینان باقی مانده اند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Copyright © 2014. All Rights Reserved.